Regulamin

Regulamin konkursu „Akademia KrakVet – III edycja”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Akademia KrakVet” (dalej: „Konkurs”) jest KrakVet Marek Batko sp.k., z zarejestrowany w: Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka, NIP: 679-288-45-02, KRS: 0000360545 z siedzibą w Kokotów 703, 32-020 Wieliczka (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Akademia KrakVet” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.akademiakrakvet.pl (dalej: „Strona konkursowa”).
 5. Konkurs trwa od momentu udostępnienia na stronie konkursowej (t.j. 01 września 2016 r.) do 5 października 2016 r. do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia, dalej zwane „Uczestnik”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby z nim współpracujące w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dokonanie w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 5 października 2016 r. zakupów na kwotę minimum 100 zł brutto w sklepie internetowym www.krakvet.pl , rejestracja na stronie konkursowej oraz wykonanie zadania konkursowego. Rejestracja polega na wpisaniu wymaganych danych w formularzu konkursowym (imię, nazwisko oraz adres e­mail, telefon). Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna.
 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (wpisanych w formularzu konkursowym) na liście zwycięzców umieszczonej na Stronie Konkursowej.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Strony Konkursowej.
 2. Chęć udziału w konkursie Uczestnik wyraża poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konkursowej, podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia dokonanego na stronie www.krakvet.pl oraz odpowiedź na pytanie „Dlaczego Twój pies powinien wziąć udział w szkoleniu?”.
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], zawierającej  imię i nazwisko zgłaszającego, numer zamówienia dokonanego na stronie www.krakvet.pl oraz imię psa.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, ale może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 4. Zgłoszenia dostarczone po okresie trwania konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brane pod uwagę.
 5. Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora oceni nadesłane zgłoszenia pod względem kreatywności i oryginalności i wyłoni Zwycięzców, których o wygranej poinformuje drogą elektroniczną.
 6. Liczba zwycięzców konkursu określona jest na 30 osób, które w ramach Nagrody uzyskają prawo do odbycia szkolenia dla psów organizowanego przez Organizatora konkursu. W celu realizacji nagrody Uczestnik jest zobowiązany do wybrania jednego spośród zaproponowanych przez Organizatora terminów szkoleń (Plan Szkoleniowy). Jeżeli Uczestnik nie wybierze żadnego z zaproponowanych Planów Szkoleniowych, jest to jednoznaczne ze zrezygnowaniem przez niego z prawa do Nagrody.
 7. Organizator rezerwuje sobie prawo do zwiększenia liczby wyłonionych zwycięzców.
 8. Organizator ma prawo zażądać od Zwycięzcy dostarczenia informacji niezbędnych w celu rejestracji uczestnika w programie szkoleniowym. Nie przekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie oznacza niewywiązanie się z warunków zawartych w regulaminie i oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn zależnych od Zwycięzcy.
 10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie oraz do wykluczania tych, którzy starają się wpływać na wyniki konkursu lub których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu.
 2. Każdy wykryty przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest 30 miesięcznych szkoleń dla psów organizowanych 2 razy w tygodniu (8 spotkań) w Krakowie oraz raz w tygodniu w Warszawie o wartości 334,56 zł.
 2. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

 1. Uczestnik, z chwilą wysłania zgłoszenia, udziela Organizatorowi nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone co do czasu i terytorium upoważnienie do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do zawartych w zgłoszeniu materiałów, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez.
 2. Poprzez nadesłanie odpowiedzi Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do materiałów zawartych w zgłoszeniu do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż ww. zgłoszenia nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z materiałów w zakresie tych praw przez Organizatora.
 3. Uczestnicy poprzez zgłoszenie oraz wzięcie udziału w szkoleniu wyrażają nieodwołalne, niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone co do czasu i terytorium upoważnienie do korzystania z ich wizerunku w materiałach wideo oraz na zdjęciach, przygotowanych przez organizatora w celach promocji Akademii KrakVet.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w terminie do dwóch miesięcy od daty zakończenia Konkursu, w formie pisemnej na adres: KrakVet Marek Batko sp.k., Kokotów 703, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Reklamacja – Akademia KrakVet” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] z tematem wiadomości „Reklamacja – Akademia KrakVet”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji poprzez wiadomość mailową, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest KrakVet Marek Batko sp.k., z zarejestrowany w: Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka, NIP: 679-288-45-02, KRS: 0000360545 z siedzibą w Kokotów 703, 32-020 Wieliczka (dalej: „Organizator”). Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi odbiór nagrody.
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
 3. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.